2006 – 2007

Projekt vzájemné výměny zkušeností.


Do projektu "Chance-Kenntnis-Verantwortlichkeit" byli v roce 2006 - 2007 zapojeni čtyři partneři. Koordinujícím zařízením byl spolek "Kulturkreis Neukirchen, e.V.", partnery pak spolek "Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung e.V. Olbernhau", oba Sasko - Krušnohoří, dále Centrum kultury Bobowa - Polsko a náš Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Všichni partneři mají ve větší či menší míře ve své hlavní činnosti úkoly spojené se vzděláváním a osvětou v nejrůznější formě.

Projektem jsme oslovili umělce, studenty, učitele a všechny, kdo se zajímají o kulturu a umění. Díky společnému učení, společné práci na výstavách a ve workshopech a seminářích, rozvíjeli účastníci vzájemné porozumění a toleranci.

V průběhu výměny zkušeností jsme zaznamenali řadu společných rysů mezi našimi městy v oblasti smysluplného využití bývalých průmyslových objektů jako nových "polí působnosti" (Kulturfabrik - někdejší textilní továrna, Centrum Kultury - někdejší tkalcovna, Litvínov - bývalá punčochárna, Olbernhau - výroba prýmků). Navíc jsme objevili řadu dalších společných regionálních charakteristik a provedli již první průzkumy. Hornictví například je původním zdrojem obživy v místech všech partnerů: Bobowa- dobývání soli, Litvínov - uhelné dolování, Krušné hory - Olbernhau/ Neukirchen - měď, uhlí, uran, stříbro.

Jsme toho názoru, že výsledky spíše předčily naše očekávání. Nepředvídaným výsledkem byly první oficiální kontakty partnerů s lokálními samosprávami / starosty, což se stalo dobrým základem pro další projekty.

V rámci tohoto projektu se uskutečnila řada akcí:

31.8. - 3.9.2006
Marienberg - Účast na Saských dnech, prezentace projektu a hledání dalších vzdělávacích projektů a kooperačních partnerů.

Říjen 2006 Bobowa
Návštěva "festivalu krajky" s aktivní účastí na semináři "Krajka a módní trendy"

Říjen 2006 Olbernhau
Účast na "Dni tradičních řemesel" v Krušných horách.

18.12.2006 Zámek Schwarzenberg
Prohlídka zámku s průvodcem, seminář o vývoji krajkářství a návštěva výstavy "Historická krajka v krušných horách".

Prosinec 2006 Olbernhau
Advent v Saigerhütte: Křest hornické naučné stezky do Čech, prezentace historických regionálních rukodělných terchnik.

Prosinec 2006 Litvinov
Adventní večer v Litvínově, kolokvium a výstavka historické krajky.

Březen 2007 Neukirchen
"Saský týden ženy", Tvůrčí dílny: umělecké a tradiční zpracování textilu - suchá plst, textilní krajky, dřevo, košíkářství.

Duben 2007 Neukirchen
Semináře a dílny o filmu, fotografii, výstavnictví, diskusní stůl na téma "vztah náboženství a kultury, vliv na vývoj krajky".

Červen 2007 Litvinov
Exkurze za povrchovou těžbou uhlí (rekultivace a odstraňování následků důlní činnosti v okolí Litívnova a Mostu), souvislosti mezi rozvojem dolování a řemesel - krajky, tvůrčí dílny s dalšími tradičními řemesly - zpracování skla.

Červenec 2007 Olbernhau
Důl "Fortuna-Stollen", dílna - intarzie v Saigerhütte, exkurze za rudným dolováním a tradičním řemeslem v Krušných horách.