20 let partnerství Litvínov – Olbernhau

Cílem projektu bylo připomenutí 20 let účínné spolupráce partnerských měst Olbernhau a Litvínova široké veřejnosti, posílení dosavadních kooperačních vazeb, vytvoření turistických okruhů v obou městech za účelem zatraktivnění měst, připomenutí historie a společných tradic a na podporu vzájemnosti.

V obou partnerských městech byly zorganizovány akce k dosažení plánovaných cílů projektu. V obou městech proběhly umělecké výstavy, které představily výtvarníky z Olbernhau v Litvínově a naopak litvínovské umělce v Olbernhau. Výstavy umožnily vytvořit si představu o současném vývoji amatérského i profesionálního výtvarného umění v obou městech. Pro zvýšení povědomí občanů o partnerských městech byly uspořádány interaktivní vědomostní soutěže – v Litvínově v městských novinách Radnice pro všechny generace, v Olbernhau proběhla soutěž především orientovaná na mládež v tamní městské knihovně.

Ke zatraktivnění obou měst pro turisty i ke zvýšení povědomí obyvatel o historii a zajímavostech vlastního města a jeho okolí byly vytvořeny turistické okruhy v obou městech. V Litvínově vznikla takto prohlídková trasa centrem města, označená jednoduchými elegantními dvojjazyčnými tabulkami na významných objektech, kterou informacemi a zajímavým obrazovým materiálem doprovází dvojjazyčná informační brožura.
V Olbernhau byly na výchozích místech k zajímavým turistickým trasám v okolí města instalovány dvojjazyčné informační turistické panely a turistům jsou díky projektu k dispozici turistické brožury s mapovým znázorněním a popisem zajímavých tras po okolí města. Brožury byly z technických důvodů vydány současně ve dvou identických jazykových mutacích.

K přípravě okruhů měla být oslovena studentská veřejnost, zúčastnili se jí tři studenti, kteří projevili zájem o historii a reálie města a zabývali se rešeršemi a fotografickou dokumentací.
Na paměť 20 let partnerství byla vytvořena rovněž kronika ve formě fotoknihy, která mapuje všechny hlavní akce proběhlé za uplynulých dvacet let spolupráce a byla využita jako upomínka pro představitele partnerských měst při příležitosti slavnostního setkání k výročí.

Slavnostní setkání zastupitelů a občanů obou měst při příležitosti městské slavnosti přispěla k zajištění široké publicity partnerství a jeho pokračování pro co nejširší veřejnost.