29. srpna 1992 byla v Olbernhau podepsána Partnerská smlouva mezi městy Olbernhau a Litvínov. Její podstatou je spolupráce mezi úřady, institucemi, spolky a občany obou měst na všech úrovních každodenní činnosti.
Nápad obnovit někdejší "družební" spolupráci na přátelském základě a pro nejširší vrstvy obyvatel obou měst se zrodil v létě téhož roku, kdy se při příležitosti 90. výročí města Olbernhau sešli představitelé i pozvaní občané na této historické slavnosti a dohodli se o nutnosti úzké přeshraniční spolupráce.
Situace po roce 1989 u nás a po opětovném sjednocení Německa volala po aktivitách, které povedou ke sbližování občanů, k odbourávání předsudků a bariér v myslích lidí, způsobených historickými událostmi a dlouhodobým odloučeným vývojem obou národů v minulých desetiletích. Vzájemně o sobě vědět, znát historii a zvyklosti svoje i svého partnera a souseda, umět ho pochopit a porozumět mu, to jsou základní předpoklady pro to, abychom mohli spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Jsou to také předpoklady, jejichž uskutečňování bylo a je hlavním obsahem Partnerské smlouvy mezi Olbernhau a Litvínovem.
Už na jaře v roce 1993 se naplňování obsahu Partnerské smlouvy ujala skupina nadšených dobrovolníků, kteří se shromáždili v kroužku, později ve sdružení, a za významné podpory města pořádali nejrůznější akce s Olbernhau a dalšími městy, která se stejnými cíli s Olbernhau již spolupracovala. Tak se stalo, že vznikl "čtyřlístek" měst, která od počátku devadesátých let podle svých možností začala uskutečňovat myšlenky sjednocené Evropy. Občané partnerských měst Olbernhau (SRN - Sasko), Stadtbergen (SRN - Bavorsko), Brie-Comte-Robert (Francie - oblast Seine et Marne) ke svým společným setkáním zvou vždy i přátele z Litvínova.
V minulosti se Litvínov při těchto společných akcích často prezentoval některou z forem umění, ať to byly výstavy našich umělců nebo, a to zejména, hudebními vystoupeními amatérských těles počínaje pěveckým sborem Strunky, pěveckým sborem Gymnázia T.G.M., skupinou Zastaveníčko, či některou z kapel kdysi Lidušky, dnes ZUŠ. Hudba nám všude otevírala dveře i srdce a mnohým z nás umožnila poznávat, setkávat se a leccos lépe pochopit.
Při různých příležitostech navštívili naši přátelé z uvedených měst i Litvínov a měli možnost seznámit se nejen s naším městem, jeho radostmi i strastmi, ale navázali kontakty, z nichž některé trvají dodnes.
Významnou pomoc, morální i materiální přivezli v roce 1995 francouzští přátelé z ústavu pro handicapované. Navštívili tehdy ÚSP Janov a kromě dobré nálady, optimismu a zkušeností přivezli mnoho cenného materiálu, který významně pomohl v začátcích obnovy janovského ústavu. Odměnou jim bylo přátelské přijetí a spousta zážitků v Litvínově i po Čechách, na které rádi vzpomínají dodnes.
I řada studentů z Litvínova by mohla vyprávět o svých pobytech na "jazykových prázdninách" ve Francii, o prázdninových nebo studijních a pracovních pobytech ve Stadtbergenu.
To jsou jen některé příklady přátelské oboustranně užitečné přeshraniční spolupráce, která zanechává nenápadné stopy v podobě poznání, pochopení, tolerance a sblížení.